«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ - (Τμήμα Α-ΣΤ)» - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ – (Τμήμα Α-ΣΤ)»

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ – (Τμήμα Α-ΣΤ)»

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα https://publicworks.eprocurement.gov.gr/ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ – (Τμήμα Α-ΣΤ)» με προϋπολογισμό 2.900.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%). Συστημικός αριθμός διαγωνισμού 184199

Περίληψη διακήρυξης

Νέα διακήρυξη

Σχετικά Άρθρα