ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με συστημικό α/α 193636 για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 101.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Σχετικά Άρθρα