Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας λιμένων Ρόδου» - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας λιμένων Ρόδου»

Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας λιμένων Ρόδου»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με συστημικό α/α 141103 για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας λιμένων Ρόδου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.500,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Σχετικά Άρθρα