Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Σύμης από τη θεομηνία της 13-11-2017»

Εκτιμώμενης αξίας  387.096,77 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24.% ), CPV:45243600-8

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 21PROC009195699 2021 09 13

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  183195

Σχετικά Άρθρα