Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Καμείρου Σκάλας Ν. Ρόδου» - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Καμείρου Σκάλας Ν. Ρόδου»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Καμείρου Σκάλας Ν. Ρόδου»

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με συστημικό α/α 193701 για τη διενέργεια της μελέτης με τίτλο: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Ολοκλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Καμείρου Σκάλας Ν. Ρόδου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 184.517,62€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Σχετικά Άρθρα