Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου» - Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500
Ακτή Σαχτούρη, Ρόδος
+30 22410 43500

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με συστημικό α/α 170236 για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: « Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.500,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥ ΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Σχετικά Άρθρα